پوست تیره و کدر

رنگ لباس مناسب با پوست

  شـايد بـراي شـما اتفاق افتاده باشد كه دوستتان را  ديده باشيد كه پيراهني صورتي به تن كرده و توسط اطرافيان مورد تحسـين، تـمجـيد و تـوجه فـراوان قـرار  گرفته باشد. شما نيز به تبـع او تصـميـم گرفتـيـد كـه  پيراهني به همان رنگ تهيـه كـرده و بـر تن كنيد. اما    بعد از اينكار مورد تمسخر و… read more »

Sidebar