خجالتی بودن کودکان

درونگرا بودن با خجالتی بودن فرق دارد

موضوع خیلی مهم دیگر این است که متأسفانه فکرمی کنیم که چون بچه ما از تنهایی بیشتر خوشش می آید و از جمع گریزان است پس حتماً خجالتی است. این دید بسیار اشتباه است. درو نگرا بودن یک ویژگی مانند ویژگی های دیگر شخصیتی ماست مثل قدبلند بودن و قدکوتاه بودن و اصلاً چیز بدی… read more »

Sidebar