جواهر فروش

رفتار رومیان باستان با جواهر فروش متقلب

 جواهرفروشی در روم باستان در روم باستان اگر جواهرفروشی به مردم طلاى تقلبی میفروخت اورا در میدان نبرد با شیر محکوم میکردند، اما زمانی که در قفس باز میشد، یک مرغ از قفس بیرون میآمد! تا متوجه شود فریب دادن مردم چگونه است!   Post Views: 62 سایتهای همکار سایت ویتانت به روز ترین یوزر… read more »

Sidebar