تفاوت دلجویی مردان با زنان

تفاوت شيوه دلجويی از خانمها و آقايان

نياز ذاتی خانم ها دوست داشته شدن و دوست داشتن است؛ بنابراين وقتی در موضوعی قرار ميگيرند که آزرده خاطرند نياز ذاتی شان، آسيب ميبيند و با خودشان فکر ميکنند «من رو دوست نداره» يا «نفهميد من دوستش دارم. از آنجا که خانم ها خيلی شنيداری هستند و دوست دارند بشنوند بهتر است، مردها عبارت… read more »

Sidebar