تست درون گرا بودن

درونگرا بودن با خجالتی بودن فرق دارد

موضوع خیلی مهم دیگر این است که متأسفانه فکرمی کنیم که چون بچه ما از تنهایی بیشتر خوشش می آید و از جمع گریزان است پس حتماً خجالتی است. این دید بسیار اشتباه است. درو نگرا بودن یک ویژگی مانند ویژگی های دیگر شخصیتی ماست مثل قدبلند بودن و قدکوتاه بودن و اصلاً چیز بدی… read more »

Sidebar